Fiscal – Contable

“La comptabilitat és el reflex econòmic i financer d’un projecte empresarial en un moment temporal concret.”

La gestió de la documentació, l’elaboració dels processos comptables, els sistemes de control i qualitat, la formació continua i l’actualització constant de les normatives tributaries, són els pilars del nostre departament Comptable i Fiscal.

Un equip de professionals especialitzats que treballa amb contacte directe i constant amb cada client, per obtenir tots el beneficis i informació vital pel correcte funcionament i la consecució dels objectius de les empreses i negocis dels nostres clients.

La comptabilitat esdevé una eina primordial per tenir una fotografia real de la situació econòmica d’una empresa o negoci. A través d’un anàlisi objectiu, la informació comptable permet establir paràmetres d’evolució i creixement o detecció d’anomalies o tendències a millorar.